rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 07.02.2019 godz. 18:39:37

Nowy Tomyśl - blisko 4,5 mln zł będzie kosztować kompleksowa przebudowa I etapu ulicy Piłsudskiego - znamy WykonawcęW czwartek, 7 lutego 2019 roku, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na zadanie pn. "Przebudowa ul. Piłsudskiego w Nowym Tomyślu". Jak już informowaliśmy na naszym portalu, 21 stycznia 2019 roku, odbyło się otwarcie ofert przetargowych na to zadanie inwestycyjne. Był to trzeci przetarg na to zadanie, ponieważ dwa pierwsze postępowania zostały unieważnione, z powodu braku ofert.

Nim dokonano otwarcia ofert poinformowano, że Urząd Miejski w Nowym Tomyślu zamierza przeznaczyć na sfinansowanie I etapu tej inwestycji kwotę 4.925.079,94 zł brutto.

W wymaganym terminie wpłynęły dwie oferty następujących firm:
1. Brukpol Sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81C, 63-820 Piaski - oferowany koszt wynosi 4.453.427,60 zł brutto.
2. CAŁUS Sp. z o.o. spółka komandytowa, Boruja Nowa 47B, 64-300 Nowy Tomyśl - oferowany koszt wynosi 5.197.504,88 zł brutto.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy Brukpol Sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81C, 63-820 Piaski, a więc koszt przebudowy pierwszego etapu wyniesie 4.453.427,60 zł brutto. Okres gwarancji będzie wynosić 7 lat. Maksymalny termin zakończenia prac związanych z przebudową to 9 sierpnia 2019 roku.

Przypomnijmy, że podczas opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Piłsudskiego okazało się, że zadanie będzie musiało zostać podzielone na dwa etapy. Wynika to z uzgodnień na wymianę sieci gazowej w dalszej części tej ulicy, a sieć ta ma zostać wymieniona przez gestora tej sieci, jednak to nie nastąpi w takim czasie, by móc rozpocząć przebudowę całego odcinka na początku 2019 roku, a co oczywiste, przed przebudową ulicy należy dokonać wymiany tej sieci gazowej, skoro jest ona według specjalistów niezbędna.

Pierwszy etap, który może być wykonany na ten moment, to najgorszy z całą pewnością odcinek ulicy Piłsudskiego, bo od placu Chopina do ulicy Jana Pawła II i obejmujący przebudowę tego skrzyżowania. Długość I etapu zaplanowanego do realizacji to blisko 318,5 metra.

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy nowej nawierzchni jezdni ulicy, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodników wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, przebudowa kolidujących elementów infrastruktury podziemnej: wodnej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, gazowej, budowa nowej instalacji oświetleniowej, sygnalizacyjnej, monitoringowej, montaż elementów małej architektury oraz punktów informacji wizualnej i zagospodarowanie zieleni.

Przebudowa drogi jak już pisaliśmy podzielona została na 2 etapy realizacyjne: ETAP 1 - od placu Chopina do ulicy Jana Pawła II, z odtworzeniem zasilania oświetlenia z ulicy W. Barteckiego. ETAP 2 (nie stanowi przedmiotu zamówienia) - od ulicy Jana Pawła II do ulicy W. Broniewskiego i kontynuacja kanalizacji deszczowej do istniejącego cieku wodnego i chodnika oraz drogi rowerowej do ulicy Kolejowej.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.
- demontaż istniejącej instalacji oświetlenia ulicznego,
- odtworzenie zasilania istniejącego ulic bocznych,
- montaż nowej instalacji oświetlenia ulicznego z szafą sterującą,
- sygnalizację świetlną dla przejścia pieszego,
- system kanalizacji kablowej dla systemu monitoringu ulicy,
- linie kablowe zasilające,
- ochrona od porażeń prądem elektrycznym.

W zakresie branży elektrycznej: usunięcie istniejącej instalacji oświetlenia drogowego wraz z budową nowej instalacji oraz odtworzenie zasilania istniejącej instalacji oświetlenia ulic bocznych. Sygnalizacja świetlna dla przejścia pieszego oraz przygotowanie instalacji pod przyszły monitoring ulicy.

W zakresie branży sanitarnej: likwidacja istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej, usunięcia kolizji projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącą infrastrukturą podziemną.

W zakresie branży drogowej: usunięcie istniejących nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych i kostki brukowej wraz z opornikami, elementów oznakowania pionowego i małej architektury, usunięcie drzew wraz z bryłami korzeniowymi, wykopy szerokoprzestrzenne pod nową podbudowę drogową i chodnikową oraz wykopy do demontażu istniejących elementów uzbrojenia podziemnego i montażu nowego, prace instalacyjne zewnętrzne - kanalizacja deszczowa ogólna i podejścia indywidualne z odwodnienia dachów, w pełnym zakresie, w tym prace inwentaryzacyjne i odbiorowe, prace instalacyjne zewnętrzne - usunięcie zaistniałych kolizji, w pełnym zakresie, w tym prace inwentaryzacyjne i odbiorowe, nowa instalacja oświetleniowa, teletechniczna, monitoringowa w pełnym zakresie, w tym prace inwentaryzacyjne i odbiorowe, nowa podbudowa i nawierzchnia drogowa, ze spadkami do wpustów kanalizacji deszczowej, nowe nawierzchnie chodnikowe, z opornikami - obrzeżami granitowymi, montaż sygnalizacji świetlnej, montaż elementów małej architektury, montaż oznakowania drogowego pionowego i poziomego, w tym oznaczenia poziome dla osób niewidomych, prace nasadzeniowe zieleni, prace porządkowe.

Wykonawca wykona i uzgodni projekt tymczasowej organizacji ruchu na odcinku objętym inwestycją z uwzględnieniem konieczności zapewnienia ruchu instytucjom publicznym, które mają siedziby w tym rejonie, w szczególności Policji.

Zaprojektowano drogę o szerokości 6 metrów, o nawierzchni z kostki granitowej wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, ciągiem pieszo-rowerowym oraz chodnikami. W ciągu przebudowywanej drogi przewidziano przebudowę nawierzchni na skrzyżowaniach z ulicami Jana Pawła II oraz W. Witosa. Wzdłuż przedmiotowej drogi zaprojektowano opaskę o szerokości 0,5 metra, pas zagospodarowany wg projektu architektonicznego o szerokości 1,2 metra, ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 3,0 - 3,9 metra, chodnik o szerokości 1,7 - 2,2 metra, miejsca postojowe prostopadłe o wymiarach 2,5 x 5,0 metra, miejsca postojowe podłużne o wymiarach 2,5 x 6,0 metra oraz zjazdy indywidualne o szerokości 3,0 - 4,5 metra. Nawierzchnie układów drogowych przewiduje się ograniczyć krawężnikiem granitowym typu ulicznego, o wymiarach 20x30x100 cm wyniesionym na wysokość 12 i 10 centymetrów w stosunku do nawierzchni jezdni. Na przejściach dla pieszych oraz na połączeniu z miejscami postojowymi krawężnik należy obniżyć na wysokość 2 centymetrów. Wszystkie krawężniki należy wykonać na ławie betonowej z oporem z betonu. Drogę przewiduje się odwodnić powierzchniowo przy pomocy spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni, do nowo projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej, które podłączone zostaną za pomocą przykanalików do przebudowywanej sieci kanalizacji deszczowej, a następnie do kolektora kanalizacji deszczowej. Projektuje się wykonanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem żeliwnym typu ciężkiego (klasy D).

Nawierzchnia ulicy oraz skrzyżowania zostaną wykonane z kostki granitowej, łupanej, koloru jasnoszarego, o wymiarach 16x16 centymetrów i o grubości również 16 centymetrów. Miejsca postojowe mają zostać wykonane z bruku rozbiórkowego o grubości 10 centymetrów. Chodzi o bruk, który aktualnie ułożony jest na nawierzchni ulicy.

Chodniki i ciąg pieszo-rowerowy zostaną wykonane z płyt granitowych, posadzkowych, o wymiarach 120x40 centymetrów i o grubości 5 centymetrów.

Konstrukcja nawierzchni z płyt betonowych w miejscu występowania chodników i ciągów pieszo-rowerowych: płyty betonowe, o wymiarach 120x60 centymetrów i o grubości 6 centymetrów.

Konstrukcja nawierzchni na opasce w miejscu występowania chodników i ciągów pieszo-rowerowych: kostka sjenitowa, łupana o wymiarach 8x11 centymetrów.

Konstrukcja nawierzchni na chodnikach i ciągach pieszo-rowerowych w miejscu występowania zjazdów: płyty granitowe, posadzkowe, o wymiarach 120x40 centymetrów i o grubości 8 centymetrów.

Konstrukcja nawierzchni z płyt betonowych w miejscu występowania zjazdów: płyty betonowe o wymiarach 120x60 centymetrów i o grubości 10 centymetrów.

Konstrukcja nawierzchni na opasce w miejscu występowania zjazdów: kostka sjenitowa, łupana o wymiarach 8x11 centymetrów.

Na przebudowanym fragmencie ulicy Piłsudskiego zostało zaprojektowane nowe oświetlenie uliczne. Instalację oświetlenia ulicznego zaprojektowano na oprawach oświetleniowych typu LED dedykowanych do oświetlania ulic z odpowiednią optyką montowanych na słupach stalowych o wysokości 6 metrów z wysięgnikiem. Dodatkowo dla małej architektury zaprojektowano słupki oświetleniowe o wysokości około 1 metra, montowane przy ławeczkach. Pomiędzy słupami oświetleniowymi ułożone zostaną dodatkowe rury osłonowe DVK50, w przyszłości rury te mają być wykorzystane w celu prowadzenia instalacji monitoringu ulicy. Rozwiązanie takie umożliwi w przyszłości montaż kamer na wybranych słupach oświetleniowych bez konieczności demontażu nawierzchni.

Wszystkie materiały z rozbiórki będą podlegać sortowaniu, celem ich odzysku (materiały do dyspozycji Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu) i tylko nie nadające się do powtórnego wykorzystania zostaną skierowane na składowisko. Destrukt pochodzący z warstw bitumicznych, krawężniki i obrzeża betonowe, płyty chodnikowe oraz betonową kostkę brukową po przejrzeniu i posortowaniu należy odtransportować do bazy materiałowej celem dalszego wykorzystania. Odpady nie nadające się do odzyskania powinny zostać wywiezione na wskazane przez miasto wysypisko, zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadowej.

Istniejący stan zagospodarowania:
Pierzeje ulicy Piłsudskiego tworzy zabudowa o wysokości od 1 do 3 kondygnacji nadziemnych. Od strony placu Chopina ulicę ograniczają 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne z funkcją usługową w parterze. W centralnej części znajdują się obiekty, pełniące funkcję krystalizującą przestrzeń tj. budynek Policji o charakterze willowym i Kościół Rzymskokatolicki pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Od południa ulicę zamyka zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 2-kondygnacyjna o stromych dachach. Ulica ma charakter kameralny, posiada funkcję komunikacyjną. Po obu stronach ulicy przebiega szpaler drzew, oddzielający pas jezdny od ciągu pieszego. Nawierzchnia drogi - bitumiczna - zdegradowana, chodniki kostka betonowa. Stan nawierzchni, elementów wyposażenia oraz zieleni określa się jako zdegradowany, wymagający modernizacji. Do rozbiórki przeznaczono całą nawierzchnię w pasie pomiędzy posesjami, z wymianą podbudowy. Do dalszego użytkowania przeznaczono sieci i instalacje zewnętrzne.

Założenia projektowe:
Projektowana przestrzeń publiczna spełnia następujące założenia:
- utrzymanie dwukierunkowego ruchu dla samochodów - dla drogi typu zbiorczego - szerokość jezdni 6 metrów, korektę geometrii układu drogowego, wyznaczenie nowych przejść dla pieszych,
- wydzielenie drogi rowerowej o szerokości 1,2 metra, w ramach drogi pieszo-rowerowej,
- pozostawienie komunikacji pieszej w formie chodników o szerokości od 2,30 metra do 5,55 metra,
- wytworzenie strefy przybudynkowej o szerokości minimum 40 centymetrów, zaakcentowanej kolorystycznie i fakturowo,
- wytworzenie zatok postojowych dla samochodów, wraz ze skosami najazdowymi i stanowisk postojowych prostopadłych do ulicy, oraz lokalnego parkingu,
- wytworzenie stref buforowych - bezpieczeństwa, pomiędzy ulicą, a komunikacją pieszą w formie pasa szerokości 1,20 metra, o funkcjach: ochronnych od ulicy poprzez montaż stelaży metalowych w formie barierek - stojaków rowerowych lub ograniczników w formie kul betonowych, strefa zieleni w postaci - drzew z okalającą ochronną kratą stalową, aneksów zieleni niskiej w obramieniu betonowym o wysokości 25 centymetrów, donic o wysokości 50 centymetrów na zieleń ozdobną niską i średnią, rekreacyjnych - zintegrowane stanowiska siedziskowe z donicami z zielenią, kameralnym oświetleniem i koszem śmietnikowym, informacyjnych - punktów informacji wizualnej w postaci szklanych pylonów z herbem miasta i informacją o miejscach ważnych, zmiana oświetlenia na lampy o gabarytach oświetlenia parkowego i lokalnie - niskie w ramach zespołów siedziskowych, podświetlone punkty informacyjne,
- nowa infrastruktura techniczna - instalacyjna - kanalizacji deszczowej zbiorczej i indywidualnych podejść budynkowych kanalizacji deszczowej z dachu, instalacji elektrycznej oświetleniowej, teletechnicznej, monitoringowej, sygnalizacji świetlnej i usunięcie kolizji instalacji gazowej, wodnej, kanalizacji sanitarnej.

W ramach przebudowy całego odcinka ulicy Piłsudskiego powstanie w ciągu tej ulicy 31 miejsc parkingowych. W ramach pierwszego etapu przebudowy tej ulicy, a więc od placu Chopina do ulicy Jana Pawła II, powstanie 16 miejsc parkingowych.

Projektowana zieleń:
Zieleń projektowana zostanie zorganizowana w ramach pasa ulicznego w formie nowych nasadzeń - drzew - 56 sztuk i w formie zieleni donicowej. Istniejące drzewa zostaną wycięte lub przesadzone, zgodnie z decyzją starosty nowotomyskiego. Konieczność dokonania wycinki drzew uzasadniona jest następującymi względami:
- projektowana przebudowa obejmuje ulicę na całej jej szerokości pomiędzy budynkami przyległymi do ulicy,
- przebudowa związana jest z szerokim zakresem prac ziemnych, stwarzających ryzyko uszkodzenia istniejących drzew. Planowane prace obejmują całkowitą wymianę: podbudowy drogi, sieci kanalizacji deszczowej wraz z podejściami z rur spustowych budynków zlokalizowanych przy ulicy, sieci gazowej,
- w ramach projektowanego pasa ulicznego powstaną nowe strefy funkcjonalne: droga rowerowa i strefa buforowa zawierająca zieleń ukształtowaną wg nowych zasad.

Założenia dotyczące projektowanej zieleni:
- utrzymanie charakteru ulicy jako zadrzewionej alei: dwustronne usytuowanie drzew, ze względu na niewielką skalę ulicy - zastosowanie drzew małych (osiągających docelowo do 8 metrów wysokości oraz szerokości korony maksymalnie do 6 metrów), ze względu na charakter ulicy zakłada się dobór drzew o formie piennej oraz pokroju zwartym: kulistym, względnie owalnym,
- dobór gatunkowy uwzględniający odporność na cięcie oraz odporność na warunki miejskie,
- istotna rola zieleni w projektowanym ukształtowaniu ulicy i jej wpływ na jakość projektowanej przestrzeni: projektowana strefa buforowa zawierająca pojedyncze drzewa oraz rośliny umieszczone w donicach, wyeksponowanie walorów plastycznych projektowanych roślin do zaznaczenia miejsc formalnie ważnych,
- zastosowanie rozwiązań technicznych mających na celu uniknięcie kolizji sieci i instalacji podziemnych z systemami korzeniowymi drzew - bariery mechaniczne, instalowane przy zachowaniu minimalnych stref zapewniających drzewom prawidłową wegetację,
- zastosowanie krat ochronnych (o wymiarach 1,2x1,2 metra) wokół drzew, mających, oprócz walorów estetycznych, rolę ochrony przed zadeptywaniem ziemi, zmniejszającym zawartość tlenu w glebie i wnikanie wody,
- zastosowanie odpowiednich mieszanek glebowych dla sadzonek, zapewniających właściwą retencję wody, zawartość wody i tlenu, co ma na celu właściwy rozwój w utrudnionych warunkach miejskich (ograniczone możliwości przestrzenne dla korzeni, skażenie gleby, niedobór wody i tlenu w glebie).
Tekst: PNT.INFO.PL
Źródło: UMiG Nowy Tomyśl; PNT.INFO.PL

Zobacz też...