rsslogo
12h 24h 48h

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 16.11.2018 godz. 01:24:04

Zostań żołnierzem zawodowym - Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Tomyślu zapraszaŻołnierzem zawodowym może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

PROCEDURY NABORU DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ:
Żołnierz rezerwy zainteresowany zawodową służbą wojskową zgłasza się do Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ:
1. Ustala czy żołnierz rezerwy spełnia warunki do powołania;
2. Umożliwia w/w zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej;
3. Organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe przeprowadza z zainteresowanym żołnierzem rozmowę kwalifikacyjną i sprawdzian sprawności fizycznej;
4. Po przeprowadzeniu kwalifikacji jednostka wojskowa występuje do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o wyrażenie zgody na wydanie zaświadczenia;
5. Po wyrażeniu zgody przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe wydaje żołnierzowi zaświadczenie;
6. Po otrzymaniu zaświadczenia, żołnierz rezerwy udaje się do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w celu złożenia wniosku o powołanie;
7. Wojskowy Komendant Uzupełnień:
- Dokonuje analizy dokumentów;
- Kieruje żołnierza do właściwej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
- Kieruje żołnierza do właściwej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności do zawodowej służby wojskowej;
- Wniosek wraz z załączonymi przez żołnierza dokumentami, orzeczenia komisji lekarskiej i pracowni psychologicznej oraz sporządzone w WKU: karty ewidencyjne, opinię służbową, a w przypadku byłych żołnierzy zawodowych również Teczkę Akt Personalnych przesyła do organu właściwego do wydania rozkazu o powołaniu.
8. Organ właściwy do wydania rozkazu personalnego o powołaniu:
- Rozpatruje wniosek żołnierza;
- Wydaje rozkaz o powołaniu żołnierza do zawodowej służby wojskowej (lub o odmowie powołania);
- Organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe powiadamia Wojskowego Komendanta Uzupełnień o:
• Powołaniu żołnierza rezerwy, wskazując równocześnie termin i miejsce skierowania żołnierza w celu podpisania kontraktu;
• Zawartym kontrakcie na pełnienie zawodowej służby wojskowej i wydanym rozkazie personalnym o wyznaczeniu żołnierza na stanowisko służbowe, wskazując równocześnie termin i miejsce skierowania żołnierza do jednostki wojskowej, w której został wyznaczony na stanowisko służbowe.
9. Wojskowy Komendant Uzupełnień co najmniej 30 dni przed dniem stawienia się w jednostce wojskowej doręcza żołnierzowi skierowanie do jednostki wojskowej oraz powiadamia pracodawcę zatrudniającego żołnierza, o powołaniu do zawodowej służby wojskowej.
10. Dowódca Jednostki Wojskowej w terminie 7 dni od dnia stawienia się żołnierza do zawodowej służby wojskowej wysyła do Wojskowego Komendanta Uzupełnień potwierdzenie stawienia się żołnierza.

Jesteś zainteresowany zawodową służbą wojskową? Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Tomyślu zaprasza.


Źródło: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Tomyślu

Jakość powietrza - Nowy Tomyśl
Jakość powietrza - Boruja Kościelna
Jakość powietrza - Zbąszyń
Rozkład jazdy
Rozkład jazdy
Harmonogramy odbioru odpadów
Harmonogramy odbioru odpadów
Godziny pracy / Dyżury aptek
Godziny pracy/Dyżury aptek